Kontakt os på telefon: 4826 8697

Elevintra     |     Forældreintra     |     Personaleintra

DAS – Den Alternative Skole

…er oprettet på forældreinitiativ i 1974 – initiativet udgik fra Hillerød Lilleskole

Den bærende ide var at skabe en skole, der var fri, opsøgende og udadvendt, og hvor eleverne blev udfordret til at påtage sig et medansvar for deres skole.

Fra 1981 ophører skolefællesskabet med Hillerød Lilleskole, og DAS bliver en selvstændig skole med egen bestyrelse og ledelse.

Skønt skolen altid har ligget i Hillerød, har den også modtaget elever fra oplandet. Det er stadig tilfældet.I dag har skolen folkeskolens afgangsprøver efter både 9. og 10. klasse.

Skolen har elever i 7., 8., 9. og 10. klasse. Klasserne er små, og skolens undervisning og liv udfoldes i hverdagen på skolen i undervisningstiden mellem kl. 9 og kl. 15 – og på de mange studieture og lejrskoler, som både er en del af skolens undervisning og af det fællesskab elever og ansatte værdsætter og til stadighed fornyer.

Skolens mission

Den alternative Skole er en del af dansk friskoletradition. Fra skolens start i 1974 blev grundlaget skabt – i et samarbejde mellem lærere og forældre – for det der i dag er Den alternative Skole. Skolen udvikler og gennemfører undervisning der på en gang udfordrer den enkelte elev fagligt og personligt, og samtidig giver den enkelte de bedste forudsætninger for et voksenliv i et samfund der stiller ændrede og hurtigt skiftende krav til dets borgere.

Skolen er i sig selv et lille samfund. Her er undren og nysgerrighed i højsæde, og dannelse, viden og lærelyst er de frugter som hver generation af elever tager med sig, når de forlader skolens fællesskab. Skolen er et mødested og lærested for unge med forskellige udgangspunkter. Forskellighederne ses som en inspirationskilde i det daglige arbejde. Det er skolens ånd at forældre, elever og lærere mødes i åbenhed og hver for sig og sammen bidrager til en berigende hverdag.

Skolens vision
  • Skolen er et godt sted at lære og den er et godt sted at være.
  • Skolens lille samfund er et læringsfællesskab, der bygger på elevernes lærelyst, på faglighed, på opfindsomhed og kreativitet og på gensidig forpligtigelse.
  • På skolen er vi opmærksomme på hinanden og lytter til hinanden.
  • Skolen skaber for hver enkelt elev mulighed for medindflydelse og medansvar.
  • Skolen danner og udvikler mennesker. Vi forstår mennesket som nysgerrigt, skabende og handlende.
  • Skolen udvikler mennesker der er rustet til livet.
Skolens værdier

Faglighed
Faglighed definerer vi som de unges kendskab til det enkelte fags begreber. Deres kompetence til at anvende fagets begreber samt at deres tilgang til det enkelte fag er undersøgende og nysgerrig.

Nysgerrighed
De unge kommer videbegærlige og nysgerrige til vores skole. Vi ønsker at de udvikler åbenhed over for mennesker og det liv de møder. Vi ønsker de bevarer deres nysgerrighed og udvikler den.

Respekt for andre
Vi ønsker at vores skolemiljø repræsenterer opmærksomhed, indlevelsesevne/empati og ordentlighed i relationer.

Selvrespekt
Vi ønsker at vores skolemiljø giver god baggrund for at udvikle selvrespekt, turde sætte grænser, turde tro på egne ideer og initiativer.

Demokratisk dannelse
Vi forstår demokratisk dannelse som evnen til at kunne lytte, vurdere og kommunikere i mange forskellige forhold. Vi ser demokratisk dannelse som en betydningsfuld del af det at være menneske.

Glæde ved samarbejde og fællesskab
Vi finder det vigtigt at samarbejdet på vores skole er forbundet med succes, og at det giver den enkelte lyst til at bruge sig selv i fællesskaber.

Mod
Vi ser det som vigtigt at den unge udviser handleevne, vedholdenhed, mod og livsduelighed.

Fordybelse
Vi oplever evnen til at fordybe sig i et givet stof eller emne som betydningsfuldt for et rigt liv og samtidig en vigtig kompetence i et uddannelsesforløb.

Humor
Humor kan meget som alvor og argument ikke dur til. Vi ønsker for vores skole hverdage hvor latter og smil er hverdagskost.

Skolen er i sig selv et lille samfund

Her er undren og nysgerrighed i højsæde, og dannelse, viden og lærelyst er de frugter som hver generation af elever tager med sig, når de forlader skolens fællesskab. Skolen er et mødested og lærested for unge med forskellige udgangspunkter.

Undervisningen

På skolen undervises i de almindelige skolefag; dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, samfundsfag, fysik/kemi, biologi, geografi, religion og idræt. Derudover er der undervisning i linjefagene musik, billedkunst, teater og krop og bevægelse…. Læs mere

Praktisk information

For at blive optaget på skolen, skal man have været på besøg på skolen først. Her bliver man mødt af elever fra skolens elevoptagelse, som viser rundt og fortæller om hverdagen her. Efter rundvisningen har man en samtale med skoleleder, som fortæller om skolen i bredere forstand… Læs mere

Se vores galleri med vores aktivitet

The European languages are members of the same family. Their separate existence is a myth. For science, music, sport, etc, Europe uses the same vocabulary… Læs mere

Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød   |   Telefon: 48 26 86 97   |   Mail: das-adm@mail.tele.dk

Forældreintra    |     Elevintra     |     Personaleintra

|  Designet i samarbejde med wkh.dk  |