Undervisning

På skolen undervises i de almindelige skolefag; dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, samfundsfag, fysik/kemi, biologi, geografi, religion og idræt. Derudover er der undervisning i linjefagene musik, billedkunst, teater, science og mad&natur. Undervisningen starter hver dag kl. 8:50 og slutter igen mellem kl. 14:10 – 15:15. Mandag eftermiddag fra kl. 14:30-15:15 og torsdag morgen fra kl. 8:00-8:45 er der lektietid med lærerstøtte.

3
Eleverne har to tilhørsforhold: Årgangsklassen og hjemmegruppen.

 

Eleverne arbejder årgangsvis med grundfag og tværfag (projekt).

Grundfagene er dansk, matematik, engelsk, tysk og naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi).

I projektundervisningen tilstræbes tværfaglighed. Projekterne skal rumme faglige elementer fra samfundsfag, historie, religion, fysik/kemi, biologi og geografi. Det er karakteristisk for projektundervisningen, at der anvendes mange forskellige arbejdsformer, at eleverne er aktive i planlægning og udførelse af arbejdet, og at der sker en træning i kommunikation og formidling. Eleverne inddrages gradvist i planlægning og tilrettelæggelse af projektforløbene. Der indgår altid en lejrskole (studietur) i årets arbejde. Projektlejrskolerne knytter an til projektindholdet.

Eleverne arbejder på tværs af årgangene – aldersintegreret – i hjemmegrupperne.

Skolen har 5 hjemmegrupper med tilknyttede linjefag:

  • Musik
  • Billedkunst
  • Teater
  • Science
  • Mad og natur

Hjemmegruppen er et gruppefællesskab af elever på tværs af alder og klassetrin, hvor man i samvær med andre lærer og udvikler sig personligt og fagligt. Her foregår også undervisning i linjefaget, og hver gruppe præsenterer årligt efter to sammenhængende linjefagsuger deres produkt. Hjemmegruppen er tillige basis for skoledemokratiet og har hver en repræsentant i skolens elevråd, som styrer og tilrettelægger fællesmøderne for hele skolen.

Skolens idrætsundervisning foregår også på tværs af årgangene. Hver torsdag eftermiddag har alle elever idræt i halvanden time i Frederiksborghallen. Her undervises i faget idræt. Fra skoleåret 2014-2015 er faget udtræks-prøvefag i 9. klasse.

Skolen inddrager eleverne i beslutninger vedrørende samvær og undervisning, og der arbejdes til stadighed med den demokratiske dialog og beslutningsproces.

Skolens elevråd – fællesmødesekretariatet (FMS) arbejder for at forbedre vilkårene for undervisning og samvær i bred forstand på skolen. Det forbereder og planlægger månedlige fællesmøder for alle elever og lærere. FMS udarbejder oplæg, som bliver behandlet i hjemmegrupperne først og dernæst i fællesskab på fællesmøderne. FMS består af én elev fra hver hjemmegruppe + skoleleder.

Hvert år afholdes en planlægningslejrskole på skolen. Den er forberedt af valgte lærere og elever, som har forberedt diskussioner og samtaler vedrørende skolen i bred forstand. Her præsenteres bl.a. på baggrund af en grundig evaluering af de enkelte årganges projektårsplaner udkast til kommende års projektårsplaner.

2 valgte elever deltager også i bestyrelsesmøderne og bidrager til det arbejde, der laves der.

Skolen evaluerer elevernes udbytte af undervisningen og den samlede undervisning.

Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende af alle lærere i de fag de har. Der evalueres ud fra 6 forskellige områder; motivation, fremmøde, forberedelse, fagligt niveau, vedholdenhed og deltagelse.

Der afholdes en årlig skole-hjem-samtale i efteråret og en i foråret efter vurderet behov. Ved samtalen gennemgås elevens udvikling i forhold til de forskellige vurderingsområder. Elevens selv-evaluering indgår som en del af den samlede vurdering. På baggrund af den samlede evaluering, herunder skole-hjem-samtalen, formuleres en ramme for hvordan eleven fremadrettet kan udvikle sig positivt fagligt og personligt. Rammen er formuleret af skolen i fælles forståelse med elev og forældre.

I de aldersintegrerede hjemmegrupper laves en halvårsevaluering op til juleferien og en helårsevaluering lige før sommerferien. Der evalueres i forhold til elevens personlige udvikling og elevens faglige læring og udvikling i linjefaget. For de elever der afslutter skolegangen gives der fra hjemmegruppelæreren en samlet skriftlig evaluering af elevens hele udvikling gennem tiden på skolen.

I løbet af de sidste 3-4 år er der på baggrund af en samlet analyse gennemført en længere række af forandringer til forbedring af skolens samlede undervisning:

  • Nyt fysik/kemi-lokale
  • IT-opkvalificering med fibernet, effektiv trådløs opkobling overalt på skolen, indkøb af interaktive tavler og storskærme m.m.
  • Forøgelse af den samlede undervisningstid for alle elever
  • Styrkelse af de naturfaglige fag
  • Styrkelse af idrætsundervisningen for alle

Skolen gennemfører hvert år en samlet evaluering af undervisningen på ”Planlægningslejrskolen” med deltagelse af alle skolens elever og lærere. Lejrskolen afholdes i slutningen af skoleåret og forberedes af et udvalg af valgte elever og lærere, som med afsæt i foregående års evaluering, udarbejder oplæg til debat med henblik på at forbedre skolens undervisning i sin helhed og på den enkelte elevs mulighed for at lære og udvikle sig bedst muligt. Planlægningslejrskolen munder hvert år ud i en samlet beskrivelse – kaldet ”Planlægningsmappen” – som bruges som fortløbende arbejdsredskab og opfølgning i det efterfølgende skoleår.

Se Planlægningsmappen for skoleåret:

 

Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød   |   Telefon: 48 26 86 97   |   Mail: info@denalternativeskole.dk

Forældreintra    |     Elevintra     |     Personaleintra

|  Designet i samarbejde med wkh.dk  |