Forståelse af projektundervisning

3
 
Projektundervisningens udgangspunkt er den verden og virkelighed vi lever i.

Den er fagligt funderet, den er ofte af tværfaglig karakter. Den udfordrer den enkelte elev fagligt og personligt. Den udfordrer elevens lærelyst og nysgerrighed, dennes evne og lyst til fordybelse og til at lede efter sammenhænge. Projektundervisningen er på én gang faglig, tværfaglig og almendannende. Undervisningsformen understøtter elevernes kommunikation og deres evne til samarbejde.

Sammenhæng over årene på DAS

Egentlig projektarbejde foregår på 7. – 10. klassetrin.

De 4 års projektarbejde er forbundet gennem en indholdsmæssig rød tråd – og de er forbundet således at arbejdsformer og abstraktionsniveauer tilpasses til elevernes kunnen og tilegnede niveau.

Vi genfinder på alle niveauer elementer af videnstilegnelse, forståelse, beskrivelse, analyse og vurdering, men på en sådan måde at eleverne tydeligt mærker at læreprocesser de allerede har gennemløbet finder ny anvendelse og udfordres efterfølgende.

Z

Årsprojektet

Hvert årsprojekt har en passende og dækkende overskrift som gør det nemt for elever og forældre at deltage i forståelsen af hvad der sker i timer og skolelivet. Overskrifterne er brede, og kan godt tage udgangspunkt i èn faglighed, fx historie. Året opbygges af en række delprojekter af 5 ugers varighed. Af en oversigt fremgår delprojekternes overskrifter, fagligheder og formål.

Faglig balance

Der tilstræbes en balance 50 % / 50 % mellem naturfagligt/matematisk udgangspunkt og humanistisk/samfundsfagligt udgangspunkt.
Del-projektet

Ofte vil vi i et delprojekt kunne genfinde følgende faser i tilrettelæggelsen:

  • Introduktion
  • Undren, spørgsmål, ”problemformulering”
  • Videnssøgning, opsøgende arbejde.
  • Bearbejdningsfase.
  • Forberedelse af præsentation, afslutning
  • Præsentation, afslutning, fremlæggelse, test.

Af hensyn til den helhed der skal være i elevernes undervisning vil enkelte delprojekter være opbygget af faglige kurser.

Det vil mest tydeligt dreje sig om fagområder inden for de fag der IKKE er grundfag på skolen. Disse faglige kurser vil ikke altid ”passe” ind i årsprojektet, og de skal ikke nødvendigvis søges indpasset.

På alle tre årgange vil et delprojekt være elevernes selvformulerede emne. Her er der en større frihedsgrad i forhold til årsprojektet i tilrettelæggelsen.

Lærerne

 Ideelt set er der én 7. klasse, to 8. klasser, to 9. klasser og én 10. Hver årgang har deres egen projektlærer, som underviser dem hele året i alle projekttimer.

 Der kan i delprojekter blive tale om ”lånelærere” – hvilket betyder at en lærer fra en anden projektårgang inviteres til at gennemføre et delprojekt.

 

 

Planlægning og evaluering

Ved årsafslutningen tilrettelægges en evaluering, hvor elevernes inddrages. Elevers og læreres vurdering af årets projekt og dets delprojekter danner baggrund for kommende årsprojekt for samme klassetrin.

Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød   |   Telefon: 48 26 86 97   |   Mail: info@denalternativeskole.dk

Forældreintra    |     Elevintra     |     Personaleintra

|  Designet i samarbejde med wkh.dk  |