Engelsk

Fagbeskrivelse

Hovedformålet med engelskundervisningen er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, så de kan anvende engelsk i forskellige sammenhænge.

Undervisningen tager udgangspunkt i de fire hovedområder fra ’fælles mål’ (www.uvm.dk)

De kommunikative færdigheder drejer sig om at kunne forstå engelsk og om at kunne udtrykke sig på engelsk. Eleverne skal kunne kommunikere mundtligt og skriftligt om emner, der har personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans, og de skal kunne forstå varianter af engelsk formidlet gennem tekster, lyd- og billedmedier.

Sprog og sprogbrug beskriver krav til elevernes opbygning af ordforråd, kendskab til grammatiske regler og tegnsætning, ordstilling og stavning. Det handler således om de formelle rammer for elevernes sprogbrug. Grammatikundervisning vil være integreret i øvrig undervisning.

Sprogtilegnelse omhandler elevernes evne til at anlægge strategier, vælge arbejdsformer og hjælpemidler, når de kommunikerer på engelsk.

Eleverne skal ligeledes tilegne sig og anvende viden om kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande og drage sammenligninger til deres egen kultur.

Eleverne får mulighed for at arbejde indgående med flere forskellige engelsktalende lande. Eleverne kan arbejde med områder som sport, traditioner, popkultur, skoleliv og historie eller lignende. De kan vælge at gå i dybden med et enkelt land eller arbejde på tværs med eksempelvis skoleliv i forskellige engelsktalende lande.

Progression

Op mod eksamen skal eleverne vælge sig et emne (med udgangspunkt i et engelsktalende land) og lave en disposition, som danner grundlag for samtalen til den mundtlige eksamen.

7. klasse:
Det nære, venskab, skole, teenageliv, storyline, fantasy

8. klasse
Ungdoms- og teenagekultur, skole, venskab, storyline, fantasy

9. klasse:
Ungdoms- og teenagekultur, sundhed/usundhed, årtier i USA, New Zealand, det sorte USA, Sydafrika, Slumdog Millionaire

10. klasse
Fødevarer og sundhed, Great people in the USA, Australia, selvvalgt emne

Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød   |   Telefon: 48 26 86 97   |   Mail: info@denalternativeskole.dk

Forældreintra    |     Elevintra     |     Personaleintra

|  Designet i samarbejde med wkh.dk  |