Hjemmegrupperne

3
Grundforståelse:

Hjemmegruppen dannes på tværs af årgangene og skal være den enkelte elevs ”stamhold”. Hjemmegruppen skal være et åbent gruppefællesskab, hvor hjemmegruppelæreren leder arbejdet, men hvor atmosfæren sikrer tryghed og rigtigt højt til loftet for forskellighed.

For de unge bliver det en arena for social og personlig udvikling, hvor der altid er en voksen og ansvarlig leder, og hvor kammeratskab, personlig identitet og lysten til at lære og udfordres får gode betingelser. Hjemmegruppelæreren er forældrenes kontaktperson på skolen. Hjemmegruppelæreren forventes at have et grundigt kendskab til hver elev.

I praksis sker det gennem samarbejde med projektlærerne på årgangene, som har et godt kendskab til eleverne og dermed fungerer som ressourcepersoner i forhold til de elever de har.

Klasselærerfunktionen

er altså placeret i hjemmegruppen og dækker bl.a. over:

 • Primær kontakt og relation til den enkelte elev
 • Primær kontakt til hjemmet
 • Initiativ til og koordination af kommunikation ml involverede lærere, ledelse m.v. ang. den enkelte elev
 • Opfølgning på initiativer og aftaler vedrørende elever i hjemmegruppen
 • Deltager til samtaler ang. hjemmegruppeelevers trivsel og generelle udvikling (inkl. evt. samtaler med skolepsykolog)
 • Tidlig observans og opmærksomhed på udgrænsning, signaler af uregelmæssighed
 • Grundlæggende omsorg for eleven
Arbejdsområder:

Aktiviteterne nedenunder indgår altid i denne del af hjemmegruppens arbejde i et årsforløb.

Forberedelse og efterbehandling

 • Fællesmøder og hjemmegruppemøde (skoleinternt demokrati).
 • At udvikle ens forståelse af hvad et demokratisk fællesskab er.
 • At lære og vide at man personligt bidrager til et fællesskab/demokrati.
 • At lære at medbestemmelse kræver medansvar.

Personlig coaching – bredt forstået

 • Herunder samtaler om elevens uddannelsestanker
 • At styrke selvværd og selvtillid
 • At styrke viden og afklaring om uddannelsesmuligheder hos den enkelte elev

Sundhed

 • At øge indsigt og viden om sundheds betydning personligt såvel som samfundsmæssigt
 • At påvirke aktivt til sundere livsførelse for eleven

Livshistorier

Gennem viden om ens klassekammeraters liv at medvirke til større forståelse, indlevelse og tolerance

Medborgerskab

Indlevelse og forståelse, grundlæggende viden, ansvar, muligheder og rettigheder som borger

Samtaler om emner i tiden

At elever har viden og indsigt i aktuelle problemstillinger og debatter

Førstehjælp

At lære at kunne give førstehjælp

Praktisk arbejde i ansvarsområder

At kunne planlægge og udføre et praktisk stykke arbejde i samarbejde med andre

Linjefag

Til hver hjemmegruppe er knyttet et linjefag. De konkrete aktiviteter der hører til linjefaget er en del af grundlaget for den personlige, faglige og sociale udvikling skolen ønsker at fremme.

Nogle af de læringsaktiviteter der er i linjefaget er socialiserende og udviklende for den enkelte elev i gruppen. Det enkelte linjefag vil i løbet af et år udfordre eleven med materialer, teknikker, færdigheder, kulturel viden og indsigt, samarbejdsduelighed og ekspressive og kommunikative evner.

For hvert linjefag laves en undervisningsramme som årsplan. I samarbejde med ”de gamle” linjefagshold udformes hvert forår en mere detaljeret ramme for kommende års arbejde. For hver elev er der medtænkt en fortløbende lærings- og udviklingsprogression over de år, som eleven er i hjemmegruppen.

Da linjefaget ikke er prøvefag gives der et særligt frirum for fordybelse og dvælen ved enkelte elementer i faget. Linjefaget er almendannende. Dets særlige muligheder for eleverne at udvikle ekspressive og kommunikative sider, åbner til almendannelsen.

Dermed bidrager linjefaget til den samlede dannelsesproces eleven gennemgår på skolen.

Evaluering

Såvel den faglige som personlige og sociale udvikling evalueres i hjemmegruppen. Udover den kontinuerlige evaluering sker det til en halv- og helårsevaluering til jul og sommer. Her evalueres efter en fælles evalueringsmetode.

Til de elever der stopper på skolen ved årets afslutning giver hjemmegruppelæreren en skriftlig evaluering, som sammenfatter elevens udvikling den tid vedkommende har gået på skolen.

Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød   |   Telefon: 48 26 86 97   |   Mail: info@denalternativeskole.dk

Forældreintra    |     Elevintra     |     Personaleintra

|  Designet i samarbejde med wkh.dk  |